นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ยาคูลท์ ( ประเทศไทย ) จำกัด

บริษัท ยาคูลท์ (ประเทศไทย) จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ในการแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาการเก็บ การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุม ข้อมูลผู้ประมวลผล ตลอดจนสิทธิต่างๆของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อกำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติที่จำเป็นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะทำการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีความแตกต่างกันไปแล้วแต่กรณีดังต่อไปนี้

1.1 เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการภายในของบริษัท เช่น การบริหารการตลาด
1.2 เพื่อการเข้าทำสัญญาและปฏิบัติตามสัญญาระหว่างบริษัทกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
1.3 เพื่อยืนยันตัวตนหรือตรวจสอบบุคคลก่อนจะให้บริการหรือเข้าทำสัญญากับบริษัท
1.4 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงสินค้าของบริษัทให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้ามากที่สุด
1.5 เพื่อตอบคำถามและให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้า
1.6 เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของบริษัท
1.7 เพื่อการประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของบริษัทไปยังลูกค้า
1.8 เพื่อจัดทำข้อมูลผู้เข้าร่วมงานกับบริษัท หรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของบริษัท
1.9 เพื่อจัดการด้านสุขภาพ และการตรวจสุขภาพประจำ
1.10 เพื่อป้องกันโรคติดต่อที่อาจแพร่เข้ามาภายในบริษัท
1.11 เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารหรือสถานที่ของบริษัท
1.12 เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า และบริการของบริษัท หรือการประชาสัมพันธ์ทางการตลาด
1.13 เพื่อให้ข้อมูลแก่หน่วยงานราชการตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่หน่วยงานของรัฐร้องขอ
1.14 เพื่อเปิดรับสมัครผู้ร่วมงานใหม่ เช่น กลุ่มพนักงาน กลุ่มตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้า
1.15 เพื่อเปิดรับสมัครสมาชิก เพื่อจำหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้า

2. ฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะทำการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการดำเนินการทั้งหลายตาม วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาและการให้บริการ เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท ตลอดจนจากความยินยอมที่ได้ให้ไว้แก่บริษัท ทั้งนี้บริษัทอาจอาศัยเหตุผลหนึ่งหรือหลายเหตุผลประกอบกัน

3. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งต่อท่าน หรือตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ ในกรณีที่สิ้นสุดสัญญากับบริษัท หรือไม่มีการใช้บริการอื่นใดอีก บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่กำหนดหรือจัดเก็บตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หรือ ตามอายุความของข้อมูลแต่ละประเภทนั้น ทั้งนี้เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว บริษัทจะ ดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลเจ้าของข้อมูลได้

4. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

บริษัทดำเนินการเก็บรวบรวม “ข้อมูลส่วนบุคคล” ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้ สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมข้อมูลที่จะเก็บรวบรวมมีดังต่อไปนี้

4.1 ข้อมูลส่วนบุคคลพื้นฐาน

บริษัทจะเก็บรวบรวมจากพนักงานและบุคลากรของบริษัท ตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้า หรือ จากลูกค้าและบุคคลภายนอกที่ติดต่อกับบริษัท ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเป็นข้อมูลสำหรับการติดต่อทั่วไป เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์

4.2 ข้อมูลขณะดำเนินการเข้าทำสัญญาและปฏิบัติตามสัญญา

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน และตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้า ในขณะ เตรียมเพื่อเข้าทำสัญญากับบริษัท ทั้งนี้จะต้องผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และกฎระเบียบของบริษัทเสียก่อน ข้อมูล ที่บริษัทจะเก็บรวบรวมมีดังนี้

- ข้อมูลสำหรับการติดต่อเพื่อการปฏิบัติการตามสัญญา
- ข้อมูลเกี่ยวกับ สัญญาจ้างแรงงาน ,สัญญาตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้า,สัญญาอื่นๆ
- ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการทำงาน เช่น ตำแหน่งงาน ระยะเวลาการทำงาน
- ข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนและรายได้ตามสัญญา
- ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินศักยภาพการปฏิบัติตามสัญญา
- ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในครอบครัว เช่น บิดา มารดา บุตร คู่สมรส และบุคคลค้ำประกัน
- ข้อมูลเกี่ยวกับวันและระยะเวลาปฏิบัติตามสัญญา
- ข้อมูลเกี่ยวกับ ประวัติการศึกษา วุฒิการศึกษา และประกาศนียบัตรต่างๆ
- ข้อมูลเกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่ เช่น ประเภทใบอนุญาต เลขที่ใบขับขี่ และวันหมดอายุ
- ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางในหน้าที่หรือที่เกี่ยวเนื่องกับหน้าที่ตามสัญญา
- ข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่จ่ายในหน้าที่หรือที่เกี่ยวเนื่องกับหน้าที่ตามสัญญา
- ข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งอุบัติเหตุ และความปลอดภัยในหน้าที่หรือที่เกี่ยวเนื่องกับหน้าที่ตามสัญญา
- ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าออกสถานที่งานที่ได้จากกล้องวงจรปิดของบริษัท
- ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ระบบการสื่อสารหรือระบบสารสนเทศของบริษัทฯ
- ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามสัญญา หรือการให้บริการอื่นของบริษัท

4.3 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

บริษัทจัดเก็บข้อมูลด้านสุขภาพ เช่น การตรวจสุขภาพก่อนทำสัญญา ประวัติการรักษาพยาบาล การรักษาพยาบาลและรวมถึงการตรวจสุขภาพประจำปี เฉพาะกลุ่มพนักงาน และกลุ่มตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้า

ทั้งนี้กรณีที่ท่านเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลที่มีความจำเป็นในการให้บริการ ของบริษัท อาจเป็นผลให้บริษัทไม่สามารถให้บริการนั้นแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือเป็นผลไม่สามารถเข้าทำสัญญาได้ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่และข้อตกลงตามสัญญาที่มีต่อกันได้

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลท่าน เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเพื่อประโยชน์ของการ เก็บรวบรวม และต้องได้รับความยินยอมจากท่านซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลที่ได้ให้ไว้ก่อนหรือในขณะใช้บริการดังนี้

5.1 เปิดเผยให้แก่หน่วยงานภายในของบริษัท เปิดเผยให้แก่ผู้ให้บริการและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทมอบหมายหรือว่าจ้างให้ทำหน้าที่จัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัท เช่น การให้บริการด้านความปลอดภัย การตรวจสอบทางบัญชี เป็นต้น
5.2 เปิดเผยให้แก่ที่ปรึกษาของบริษัท เช่น ที่ปรึกษาทางกฎหมาย, ที่ปรึกษาทางการบัญชี
5.3 เปิดเผยให้แก่หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายรวมถึงเจ้าพนักงาน หรือ หน่วยงานที่มีหน้าที่หรือใช้อำนาจตามกฎหมาย เช่น กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, สำนักงานประกันสังคม, กรมสรรพากร, กรมการขนส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า,กรมโรงงานอุตสาหกรรม, สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง, สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, สำนักงานอัยการสูงสุด, ศาลยุติธรรม และกรมบังคับคดี เป็นต้น
5.4 เปิดเผยแก่คู่สัญญา คู่ค้า ผู้รับเหมาของบริษัทเกี่ยวข้องกับหน้าที่หรือตำแหน่งของท่าน
5.5 เปิดเผยแก่สถานบันทางการเงิน เช่น ธนาคาร, หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
5.6 เปิดเผยแก่บริษัทประกันภัย, สถานพยาบาลของรัฐและเอกชน
5.7 เปิดเผยแก่บุคคลธรรมดาหรือหน่วยงานอื่นที่ท่านให้ความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

6. หลักการในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทได้กำหนดหลักการและแนวปฏิบัติในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อใช้เป็นแนวทาง ให้พนักงานปฏิบัติ เพื่อเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดดังต่อไปนี้

6.1 บริษัทจะแจ้งสิทธิแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเสียก่อนหรือในเวลาที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ส่วนบุคคล การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บริษัทจะแจ้งและขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนยกเว้นเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด เป็นต้น
6.2 บริษัทจะเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะเท่าที่จำเป็น
6.3 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บไว้เกินระยะเวลาที่กำหนดไว้ในการจัดเก็บ บริษัทจะทำการลบ ทำลายข้อมูล ส่วนบุคคลนั้น
6.4 บริษัทมีมาตรการการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการคุ้มครองป้องกันตามกฎหมายกำหนด เพื่อป้องกันการสูญหาย และการรั่วไหลของข้อมูล ตลอดจนการถูกละเมิดจากบุคคลภายนอกผู้ไม่มีสิทธิ

7. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อเป็นการป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ ทั้งนี้การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังกล่าว จะเป็นไปด้วยการจำกัด โดยบริษัทจะอนุญาตให้ เฉพาะบุคคลที่มีความจำเป็นจะต้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของตน และบริษัทจะทบทวนมาตรการดังกล่าวเมื่อมีความจำเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม

8. การบริหารจัดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เริ่มตั้งแต่ต้นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลรวมถึงการ ลบ ทำลายข้อมูล รวมถึงบรรดา เอกสารต่างๆอันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายในบริษัทฯ ตลอดจนการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

8.1 กำหนดชั้นของข้อมูลในการอนุญาตให้เข้าถึง และกำหนดสิทธิของตัวบุคคลในการเข้าถึงข้อมูล
8.2 กำหนดตัวผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วน แต่ละแผนก และในแต่ละฝ่ายภายในของบริษัทให้ชัดเจน
8.3 มีระบบป้องกันรักษาความปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบ มีการเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัยในการเข้าใช้ เปลี่ยนแปลงรหัสเป็นระยะ มีรายงานการทำบันทึกวันเวลาการเข้าใช้ และวัตถุประสงค์ในการใช้ เพื่อรายงานต่อบริษัทตาม
8.4 การกำหนดนโยบาย ระเบียบการควบคุม ให้เป็นไปตามข้อกำหนด การประเมินและบริหารความ เสี่ยงจากการถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมจัดการเพื่อลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันความปลอดภัยเพื่อให้เหมาะสมในแต่ละส่วน กำหนดระเบียบปฏิบัติให้ครอบคลุม ตั้งแต่การเก็บรวบรวมจนสิ้นสุดการทำลาย มีมาตรการแก้ไขเมื่อมีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในการดูแลของบริษัท กำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติรองรับการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย มีการประเมินตรวจสอบระบบภายในบริษัทฯ อยู่เป็นประจำๆ และอบรมพนักงานให้ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ มีการประชุมฝ่ายบริหารจัดการเพื่อพิจารณาการดำเนินงานและสนับสนุน

9. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการดำเนินการดังกล่าวต่อไปนี้

9.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมกับบริษัทได้
9.2 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล และขอให้บริษัททำสำเนา รวมถึงขอให้บริษัทเปิดเผย การได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อบริษัทได้
9.3 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
9.4 สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเหตุบางประการได้
9.5 สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเหตุบางประการได้
9.6 สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้กับบริษัทไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่นหรือตัวท่านเองได้
9.7 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเหตุบางประการได้

10. การอบรม

10.1 เพื่อให้พนักงานทุกคนของบริษัทฯได้รับข้อมูลที่เพียงพอ บริษัทจะดำเนินการตามที่จำเป็น เพื่อให้พนักงานได้รับทราบและตระหนักถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
10.2 พนักงานบริษัทที่มีหน้าที่ต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องได้รับการอบรมและ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

11. ช่องทางติดต่อ ท่านสามารถติดต่อกับบริษัทฯ หรือร้องเรียนต่อบริษัทฯได้ผ่านทางช่องทางดังต่อไปนี้

บริษัท ยาคูลท์ ( ประเทศไทย ) จำกัด

เลขที่ 1/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

บริษัท ยาคูลท์ เซลส์ ( กรุงเทพฯ ) จำกัด

เลขที่ 1025 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

บริษัท ยาคูลท์ เซลส์ ( หาดใหญ่ ) จำกัด

เลขที่ 1075 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
TEL. 02-619-8008 Email ysales@yakult.co.th

ฝ่ายธุรการ