ยาคูลท์ร่วมสนับสนุนการประชุมวิชาการแบคทีเรียกรดแลคติกแห่งอาเซียน

บริษัท ยาคูลท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมเป็นผู้สนับสนุนในการประชุมวิชาการแบคทีเรียกรดแลคติกแห่งอาเซียน ครั้งที่ 8 (The  8th  Asian  Conference  of  Lactic  Acid  Bacteria 2015:ACLAB  ) ในระหว่างวันที่  8-10  กรกฎาคม  2558  ณ โรงแรมดิเอม      เมอรัลด์  กรุงเทพมหานคร เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพของแบคทีเรียกรดนม การประชุมวิชาการครั้งนี้จัดโดย ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมมือกับสภาแบคทีเรียกรดนมแห่งเอเชีย มีนักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมอย่างคับคั่ง