Yakult

ประกาศ
เรียน คุณลูกค้าที่รัก


ตลอดระยะเวลา 11 ปีที่ผ่านมา ต้นทุนในการผลิตนมเปรี้ยวยาคูลท์เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ "ยาคูลท์" มีความจำเป็นต้อง "ขอปรับราคาจำหน่ายสินค้า เพิ่มขึ้น 1 บาทต่อขวด" โดยจะขอปรับขึ้นราคาสินค้าตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566

"สาวยาคูลท์" ขอขอบพระคุณลูกค้าที่เข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะมีโอกาสได้ส่งต่อจุลินทรีย์ที่มีชีวิต เพื่อดูแลสุขภาพของคุณลูกค้าตลอดไปค่ะ

02-619-8008

เข้าสู่เวปไซต์